List of Faculty 2019-2020 | Annamacharya College of Pharmacy | Top Pharmacy College Rajampet

FACULTY LIST AY 2021-22

Department of Pharmaceutics Department of Pharmaceutical Chemistry

Dr. P. Dwarakanadha Reddy

Dr. P. Anitha

Mr. M. Praveen kumar

Mr. V. Sarovar Reddy

Mrs. B. Gowthami

Mrs. M Sireesha

Mr. A. Surya Prakash

Mr. N. Jakeer Hussain

Ms. Meegada Lakshmi devi

Dr.D.Swarna Latha

Mr.Y.Pradeep Kumar

Mr.A Madhu Latha

Ms. T Vamsi Gayathri

Mrs K Naga Lakshmi

Department of Pharmaceutical Analysis Department of Pharmacology

Dr. M Deepa

Mr. M. Madhu

Mr. E. Gireesh Kumar

Mrs. A. Susmitha

Mr. U. Narasimhulu

Ms. G. Uma Devi

Mrs. S. Sravana Jyothi

Mr. S. Ashok

Mr. A. Srinath

Ms. S. Lakshmi Naveena

Mr Reddy Cherla SriHarsha

Mr Yaparalla Nagarjuna Reddy

Dr. T. S M Saleem

Mr. V. Chinnikrishnaiah

Mr. R. Pradeep Kumar

Mr. S. Sudhakar

Mrs. A. Udaya

Ms. T. Jyotshna

Mrs. M. Srilakshmi

Mrs. D S Priyanka

Ms. N. Ragini

Mr. K Krupasagar

Ms Shaik Rahamathi

Department of Pharmacy Practice Department of Pharmacognosy

Dr C Suryaprakash Reddy

Dr. D. Girirajasekhar

Dr. M. Sireesha

Dr. S. Pradeep Kumar Reddy

Dr. M. Pramod Kumar

Dr. S. Sravana Kumari

Dr. K. Haneefa

Dr.MD Hamza Baig

Dr Bovilla Niveditha

Dr M Anil

Dr M Venkata Sahiti Pavan

Dr RV Anil

Mrs.B.Nirmala Devi

Department of Biotechnology H & S

Dr.K.Adinarayana

Mr. M. Chakra Pani

Mrs. S. Raja Rajeswari

List of Faculty 2019-2020

1. Dr. D. Swarnalatha

2. Dr. P. Dwarakanatha Reddy

3. Dr. T. S. M. Saleem

4. Dr. K. Adinarayana

5. Dr. C. Surya prakash Reddy

6. Dr. M. Deepa

7. Dr. S. Prasanthi

8. Mr. M. Madhu

9. Mr. V. Chinni Krishna

10. Mr. R. Pradeep Kumar

11. Mr. M. Praveen Kumar

12. Mr. E. Gireesh Kumar

13. Mrs. P. Anitha

14. Mr. V Sarovar Reddy

15. Mrs. B. Nirmala Devi

16. Mr. S.Mohanaraghupathy

17. Mr. Y. Pradeep Kumar

18. Mr. S. Chand Basha

19. Ms. A Sushmitha

20. Mrs. C. Prashanthi

21. Dr. D. Girirajashekar

22. Dr. N. Raghavendra Naveen

23. Mr. M. Chanti Naik

24. Mr. U. Narasimhulu

25. Mr. S. Sudhakar

26. Ms. Shaik Heena

27. Mr. M. Chakrapani

28. Ms. A. Udaya

29. Ms. T. Jyotshna

30. Ms. Sravana Jyothi

31. Ms. A. N. Anusha Reddy

32. Ms. A. Chandana

33. Dr. K. Haneefa

34. Mrs. S. Raja Rajeswari

35. Ms. T. Vamsi Gayathri

36. Mrs. B. Gowthami

37. Mr. J. Nagendra Babu

38. Mr. Jakeer Hussain

39. Ms. Sravana Kumari

40. Ms. D. S. Priyanka

41. Mr. S. Ashok

42. Mr. A. Surya Prakash

43. Dr. B. Niveditha

44. Mr. M. Nagendra

45. Dr. M. Sireesha

46. Dr. B. Vinuthna

47. Dr. T. Anusha

48. Dr. M. Pramod Kumar

49. Mrs. N. Harika

50. Ms. G. Umadevi